Piriteknoloji Çanakkale
Piriteknoloji Eğitim Hizmetleri Teknoloji ve Ticaret LTD. ŞTİ.
Tıkla Ara   Tıkla Ara Whatsapp Hattı   WhatsApp

Atlas Labsis Kişisel Verileri Koruma Kanunu Aydınlatma Metni


ATLAS LABSİS
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU 
Aydınlatma Metni

Atlas Laboratuvar Yönetim Yazılımı (Bundan böyle “Labsis” olarak anılacaktır) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve Online Yazılımın kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Labsis tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.
Yazılım Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:
E-posta            : info@piriteknoloji.com
İnternet sitesi   : www.piriteknoloji.com

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI
Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
•    İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek
•    Kurumsal iletişimi sağlamak
•    Labsis güvenliğini sağlamak
•    İstatistiksel çalışmalar yapabilmek
•    İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek
•    Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak
•    Labsis ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak
•    Yasal raporlamalar yapmak
•    İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI
Müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Labsis tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Labsis tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Labsis tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Labsis’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Labsis’in ve Labsis’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Labsis’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel veriler; Labsis’teki bilgi ve talep formları, online başvurular aracılığıyla yahut fiziki ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:
•    Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
•    Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması
•    Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Labsis’in meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
•    Kişisel verilerin Labsis’in herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması
•    Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi
•    Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve Labsis yazılımının çalıştığı ilgili laboratuvara başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:
•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
•    Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
•    (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

MADDE 6: LABSİS TARAFINDAN KAYDEDİLMEYEN / İŞLENMEYEN VERİLER

  • Labsis yazılımı kişinin bilgisayarına hiçbir çerez (cookie) kaydetmez.
  • Daha önceden kaydedilmiş çerezleri okumaz.
  • Kişisel internet erişim geçmişini okumaz.
  • Labsis yazılımı kişinin kendi rızası ile faturalandırma işlemleri için verilen bilgiler dışında bilgi kaydetmez.
  • Labsis yazılımı doğum tarihi, cinsiyet, etnik köken, doğum yeri, kredi kartı bilgileri, kişisel finansal gelirler konusunda hiçbir bilgi girişi istemez / kaydetmez.

Saygılarımıza;
PİRİTEKNOLOJİ EĞİTİM HİZMETLERİ TEKNOLOJİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

  • Okunma Sayısı: 577

Piri Teknoloji

İSG OSGB LABSİS Laboratuvar Yazılımı
Muzaffer Özdemir
3 Boyutlu Tasarım ve Prototip
Onur ATAK
Yüksek SEO puanı ve site hızı
Bilal TÜRK